Overheid in Zuid-Holland

Journalisten met vragen of interviewvragen over Burgertop Limburg kunnen contact opnemen met Peter Schrijen, centrale woordvoerder: 06-52555064, info@burgertoplimburg2018.nl. 

26 juni 2020

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Sander Kleikers over Burgertop Limburg 2018 (57,76 KB)

10 juni 2020

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Interview met gedeputeerde Ger Koopmans (116,07 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Toekomst van Burgertop Limburg (116,32 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Interview met Thomas Gardien (110,79 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Overdrachtdossier (1,49 MB)17 april 2020


Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Afhandeling en stand van zaken Burgertopadviezen (2,31 MB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Brief advies 11 (308,88 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Brief advies 17-18 (274,52 KB)

          

24 maart 2020    

 

Uitstel behandeling evaluatie Pilot Burgertop in verband met Corona

Naar aanleiding van de actuele situatie rondom het coronavirus is het besluit genomen om de Statenvergadering van vrijdag 27 maart aanstaande niet te laten doorgaan.
 
De Statenvergadering van vrijdag 3 april 2020 gaat door met drie inhoudelijke voorstellen:

  • G-20-010 Gewijzigd Statenvoorstel GREX Noord;
  • G-20-007 Statenvoorstel Voortgangsrapportage 2019 en verbetervoorstellen Verordening impulsplan 'Starters een eigen thuis' Provincie Limburg 2016;
  • G-20-016 Statenvoorstel Provinciaal Inpassingsplan Spoorverdubbeling Heerlen-Landgraaf (SVHL).

De Provincie zorgt voor een zo veilig mogelijk proces, binnen de richtlijnen van de rijksoverheid (conform advisering RIVM en GGD). De publieke tribune zal niet geopend zijn.

De initiatiefnota van Provinciale Staten: “Pilot Burgertop Limburg, afronding en opvolging van de resultaten” wordt vooralsnog voor de zomer behandeld. Dit hangt natuurlijk samen met de ontwikkelingen rondom het coronavirus.
 
Enkel de meest cruciale en financieel impactvolle dossiers zullen op korte termijn door Provinciale Staten worden behandeld. Daarnaast is het voor de behandeling van deze evaluatie belangrijk dat betrokkenen de discussie goed kunnen volgen. Het is daarom van extra belang dat de publieke tribune geopend is mits men daar gebruik van wil maken. Dat is uiteraard op dit moment niet het geval.

Voor vragen kunt u zich melden bij de Griffie telefonisch: (043) 389 7839 of per e-mail: staten@prvlimburg.nl.

De Raad van Advies blijft digitaal overleggen, zodat de voortgang van de Burgertop niet stil komt te liggen. Afgelopen 19 maart was de eerste digitale vergadering. 

 

 

9 maart 2020  

Burgertop Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Burgertop Limburg 2018, met de onderwerpen: 

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Interview Lidewij van den Hoogen & Ed Snaphaan (72,42 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Interview Vincent & Rene (102,20 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Voortgang Burgertop Limburg (83,75 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Heilige graal - Burgertop Limburg (22,40 KB)

6 maart 2020  

Commissie Cultuur en Samenleving

Op 6 maart 2020 is de Statencommissie Cultuur en Samenleving. In deze commissie zijn de volgende onderwerpen besproken:

Adviezen Burgertop SC CS 6-3-2020 (versie 21-2-2020)

Presentatie OC Burgertop Limburg-mrt2020 over Publieke Raadpleging en Burgertoppanels

I-20-001 PS Initiatiefvoorstel 3 april 2020 Pilot Burgertop Limburg; afronding en opvolging van de resultaten

Bijlage 1 - Adviezen Burgertop stand van zaken Statencommissie Cultuur en Samenleving 6-3-2020 (versie 21-2-2020)

Bijlage 2 - Wegwijzer Burgertop

Bijlage 3 - Evaluatie pilot Burgertop Limburg, Feitelijke informatie

Bijlage 4 - Plan van Aanpak Burgertop Limburg 2018

Bijlage 5 - Factsheet Burgertop Limburg

18 december 2019  

Wegwijzer Burgertop Limburg 2018

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Wegwijzer Burgertop (3,53 MB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Evaluatiedocument Burgertop Limburg 2018 (1,84 MB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Terugkoppeling werkbezoek BZK en IPO (57,58 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Factsheet Burgertop Limburg (185,72 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Presentatie VLG bestuursdag (1,10 MB)

  

22 november 2019 

Voortgangslijst burgeradviezen

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Voortgangslijst burgeradviezen (139,36 KB)


24 oktober 2019

Raad van Advies en Organiserend Commité op bezoek in Den Haag

Op 24 oktober waren de Raad van Advies leden, het Organiserend Comité en de trainees uitgenodigd door de directie Democratie & Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in Den Haag voor een informele uitwisseling van ervaringen met het Programmateam Versterking lokale democratie en bestuur. De aanpak, de resultaten van de pilot Burgertop Limburg 2018 en het werken met Burgertoppanels gepresenteerd en gedeeld.

Vervolgens werd een bezoek gebracht aan het Inter Provinciaal Overleg (IPO) om met directeur Henry Meijdam de bestuurlijke context en aanpak burgerparticipatie te bespreken in relatie tot de Burgertop Limburg.

Twee jaar geleden is de Burgertop Limburg tot stand gekomen. Een digitale raadpleging, 3 fysieke Burgertoppen, 6 Burgertoppanels en 18 adviezen zijn het resultaat. Momenteel wordt gewerkt aan een wegwijzer dat dient als handleiding voor toekomstige Burgertoppen.

Eind van het jaar wordt de evaluatie van de Burgertop Limburg besproken in Provinciale Staten.

Meer over deze boeiende dag volgt snel!

1 (Klik voor een grote weergave) 2 (Klik voor een grote weergave) 3 (Klik voor een grote weergave) 4 (Klik voor een grote weergave)

 

4 oktober 2019

PS-Initiatiefvoorstel Berghorst en Nijksens namens Raad van Advies Burgertop Limburg

Provinciale Staten besluiten:

1. Opvolging van 18 burgeradviezen conform de beschreven categorie indeling volgens opgesteld toetsingskader en de daarbij behorende uitwerking uit bijlage 2 Onderverdeling van 18 burgeradviezen uit de burgertoppanels naar vier categorieën van proces afhandeling;

2. Communicatie richting stakeholders en direct betrokken burgers over de opvolging van de 18 burgeradviezen via PS brieven vanuit het presidium te realiseren. Tevens wordt op de gebruikelijke wijze over de afhandeling gecommuniceerd via de openbare besluitenlijst van PS en de website www.limburg.nl en via de website  www.burgertoplimburg2018.nl;

3. Monitoring van de opvolging van afhandeling van de burgeradviezen via de Griffie te laten verlopen; 

4. Evaluatie over de inhoudelijke resultaten en besluiten over afhandeling van deze eerste cyclus Burgertop Limburg meenemen in de separate PS nota over de evaluatie van het instrument Burgertop Limburg en mogelijke borging van een vervolgtraject voorzien op 13 december 2019.

Lees hieronder het initiatiefvoorstel: 

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  1e Gewijzigd Statenvoorstel Burgertop Limburg (875,44 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Factsheet Pilot Burgertop Limburg dialoog met de Limburger (402,15 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Onderverdeling van 18 burgeradviezen (1,40 MB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Brief Statenlid Berghorst inzake toezegging (261,36 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Mededeling Portefeuillehouder inzake toezegging (73,13 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Concept 1e Gewijzigd Statenvoorstel Initiatiefvoorstel (112,06 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Besluit (82,16 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Stemuitslag (54,42 KB)


5 september 2019

Terugkomdag Burgertoppanelleden

De Raad van Advies heeft op basis van de aangeleverde adviessheets een eerste nota over de inhoudelijke adviezen opgemaakt voor Provinciale Staten (de inhoudelijke adviezen kunt u vinden onder het kopje 'onderzoeksresultaten' op de website).

Provinciale Staten (PS) is aan zet om deze inhoudelijke adviezen over te nemen en te borgen.

Per Burgertoppanel geeft de Raad van Advies op de terugkomdag aan op welke wijze het betreffend advies wordt opgenomen in de nota voor PS. 

Vandaag waren de betrokken panelleden uitgenodigd om samen met Provinciale Statenleden Aleida Berghorst, Herman Nijskens en 2 Raad van Advies leden de follow-up van de procedurevoorstellen van alle adviezen te bespreken die opgenomen zijn in de Provinciale Staten Nota voor 4 oktober.  


             

Terugkomdag 1 (Klik voor een grote weergave) Terugkomdag 2 (Klik voor een grote weergave) Terugkomdag 3 (Klik voor een grote weergave)

28 augustus 2019

Na Burgertop is nu provincie aan zet

De provincie moet aan de slag met de achttien adviezen van de Limburgse Burgertop die vorig jaar als experiment is gehouden. Volgens Statenleden Aleida Berghorst (PvdA) en Herman Nijskens (VVD) heeft de top waardevolle resultaten opgeleverd en mag het bij burgers opgebouwde draagvlak niet verloren gaan.

De Burgertop, een initiatief van Berghorst dat in 2017 door Provinciale Staten unaniem werd overgenomen, is een experiment om de betrokkenheid van Limburgers bij het provinciale bestuur te vergroten. In het najaar van 2018 gaven meer dan 4.500 inwoners een antwoord op de vraag ‘Wat zou je doen als je de baas van Limburg zou zijn?’ Met die vraag gingen ruim 300 Limburgers vervolgens aan de slag tijdens burgertopbijeenkomsten in de voetbalstadions van VVV Venlo, Fortuna Sittard en Roda JC in Kerkrade.

Burgerpanels

Zes burgerpanels met in totaal zo’n honderd leden werkten de bevindingen uit in achttien adviezen aan het provinciebestuur. Dat is nu aan zet, stellen Berghorst en Nijskens, die samen met twee burgers ook zitting hebben in de raad van advies van de Burgertop. Het opgebouwde draagvlak door het experiment mag niet verloren gaan door niet serieus aan de slag te gaan met de adviezen.

Aanpak

De twee Statenleden hebben nu een initiatiefvoorstel ingediend met een plan voor aanpak voor de afhandeling van de adviezen om onder meer de kwaliteit van leven, veiligheid, milieubewust ondernemen, werkgelegenheid en overheid te bevorderen. Eerste stap is het rangschikken van de adviezen in vier categorieën. De aanbevelingen uit de eerste categorie worden door Provinciale Staten verder uitgewerkt en voorzien van tijdpad en begroting. Een categorie later gaat het om adviezen waarover een bredere discussie moet plaatsvinden. Bij aanbevelingen uit categorie drie gaat het om zaken die niet bij de provincie thuishoren. Zij zullen worden doorgesluisd naar de organisaties die daar wel over gaan. Op adviezen van de vierde categorie wordt geen nadere actie ondernomen.

 

 

20 juni 2019  

Impressie Stemmen van Limburgers

Ruim honderd inwoners van Limburg hebben de afgelopen maanden in Burgerpanels de eerste oplossingsrichtingen voor zes thema's uitgewerkt. Deze thema's en oplossingsrichtingen zijn het resultaat van een enquête onder ruim 4.000 Limburgers en de Burgertop Limburg, die eind 2018 jaar georganiseerd.

Op 20 juni 2019 heeft het evenement 'Stemmen van Limburgers' plaatsgevonden. Hieronder enkele foto's ter impressie.    

Fotoimpressie 1 (Klik voor een grote weergave) Fotoimpressie 2 (Klik voor een grote weergave) Fotoimpressie 3 (Klik voor een grote weergave) Fotoimpressie 4 (Klik voor een grote weergave)

Naast vertegenwoordigers van de Burgertoppanels, Provinciale Staten en burgerbetrokkenen was BZK vertegenwoordigd. Deze laatste partij onderzoekt een mogelijke toekomstige samenwerking.

U kunt een sfeerfilm van 20 juni jl. bekijken via: sfeerfilm

 

20 juni 2019

Burger wil kenniscentrum over klimaat

Er moet een kenniscentrum komen over klimaat, milieu en energie. Dat is een van de aanbevelingen die burgers hebben gedaan aan de provincie. Ook een instantie die het drugsafvalprobleem aanpakt, is wenselijk  

Zo’n tweehonderd Limburgers hebben de afgelopen maanden meegedacht over thema’s die zij belangrijk vinden voor de provincie. Op een drietal burgertops, die eind vorig jaar werden gehouden, mocht iedereen plannen maken voor de provincie. Een panel van ruim 200 burgers heeft deze gebundeld in een aantal aanbevelingen.

 

Tijdens de burgertops werd nagedacht over welke koers de provincie zou moeten varen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, milieu en digitalisering. En wat kan de provincie doen om haar burgers gezonder te maken?

Zes panels zijn vervolgens de adviezen over zes thema’s gaan uitwerken: veiligheid, milieu, welzijn, werkgelegenheid, relatie met de overheid en digitalisering.

         

Planbureau     

Zo zien de panelleden graag dat er een expertisecentrum komt over energietransitie, klimaateffecten en onzekerheden in grondstoffentekorten en milieueffecten. ‘Zowel burgers als ondernemers hebben in deze onzekere tijden behoefte aan een betrouwbare bron van informatie of richtinggevers’, schrijven zij.

Daarnaast pleiten de burgerpanels voor een Planbureau voor Positief Maatschappelijk Welzijn dat de provincie Limburg en andere instanties zoals de waterschappen en het onderwijs gaat adviseren over de vraag hoe zij het welzijn van de bevolking kan vergroten.

 

De kloof tussen overheid en burgers is te groot, constateren de panels. Die relatie is aan vernieuwing toe. Als de overheid iets wil, zal zij actief op burgers moeten afstappen, ‘Er zijn honderden initiatieven, maak daar gebruik van’, schrijven de panelleden. Breng de kartrekkers en de mensen om wie het gaat bij elkaar.

 

Drugsafval

Ook vinden ze dat de aanpak van drugsafval te versnipperd is en bij één instantie moet komen te liggen. ‘Geconcludeerd kan worden dat de versnippering in beleid en bevoegdheden niet effectief is. Het is van belang een duidelijke lijn te trekken.’  

 

Het initiatief voor de ‘inspraaktop’ komt van PvdA-Statenlid Aleida Berghorst die hiervoor unaniem steun kreeg in de Provinciale Staten. Zij hoopte via deze pilot burgers een plek te geven waar ze kunnen meedenken over de toekomst en ze op die manier te betrekken bij de besluiten die de provincie neemt. Na de zomer gaat zij samen met VVD-Statenlid Herman Nijskens een initiatiefnota schrijven, in nauwe samenwerking met de panelleden. Daarin worden al deze aanbevelingen opgesteld en vervolgens neergelegd bij de Provinciale Staten.

 

 

7 juni 2019 

Raad van Advies Burgertop Limburg benoemd

Vandaag is de officiële installatie van twee burgerraadsleden van de Raad van Advies Burgertop Limburg. Hiermee bestaat de Raad van Advies uit twee Statenleden (oppositie en coalitie) en twee burgerleden:

> Aleida Berghorst (Statenlid)
> Herman Nijskens (Statenlid)
> Ed Snaphaan (Burgerlid, burgertoppanellid Kwaliteit van Leven)
> Lidewij van den Hoogen (Burgerlid)       

Contact met de Raad van Advies kan via info@burgertoplimburg2018.nl

          

22 mei 2019

Gemeentelijke resultaten publieke raadpleging Burgertop Limburg openbaar gemaakt.

Burgertoppanels presenteren adviezen op 20 juni aan Provinciale Staten
Het organisatiecomité van de Burgertop Limburg heeft afgelopen week alle gemeenten in Limburg de deelresultaten toegestuurd van de publieke raadpleging. Alle Limburgse gemeenten kunnen hierbij op lokaal niveau bekijken hoe hun inwoners de agenda van de Limburgers zien. Aan de publieke raadpleging, onderdeel van de Burgertop Limburg, deden 4.555 Limburgers mee. Daarbij is de inhoudelijke thematiek ten behoeve van de Burgertop Limburg opgehaald. Kijk voor de onderliggende resultaten, per gemeente, op de pagina 'onderzoeksresultaten'.             

Onderdeel Burgertop Limburg
Burgertop Limburg is een proces. Het betreft een continue dialoog met burgers op onderwerpen waar zij ook invloed op kunnen uitoefenen. De cyclus bevat drie onderdelen: het voortraject van de publieke raadpleging (I), de fysieke Burgertop voor de inhoudelijke verbinding (II) en de onderlinge discussie met de burgers en de inhoudelijke verdiepingsslag tot concrete adviezen aan PS in de Burgertoppanels (III).                          

Resultaten Burgertoppanels
Uit de eerste resultaten van de Burgertoppanels wordt duidelijk dat vele ideeën ontstaan over de agenda van de Limburgers. De panels zijn druk bezig met het verder uitwerken van ideeën, rondom:                  

1 Kwaliteit van leven
2 Milieubewust ondernemen
3 Nieuwe overheid
4 Digitale sprong in de toekomst
5 Veiligheid
6 Werkgelegenheid

Op 20 juni worden de volgende resultaten gepresenteerd aan Provinciale Staten


Meer informatie via: www.burgertoplimburg2018.nl ; volg ons via Facebook.          

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Persbericht voortgang Burgertop Limburg (159,40 KB)

Fact sheet - PS

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Fact Sheet - PS (661,73 KB)

 

25 januari 2019

Start volgende fase Burgertop Limburg: burgerpanels werken eerste oplossingsrichtingen uit 

Ruim honderd inwoners van Limburg gaan de komende maanden in Burgerpanels de eerste oplossingsrichtingen voor zes thema’s verder uitwerken. Deze thema’s en oplossingsrichtingen zijn het resultaat van een enquête onder ruim 4.500 Limburgers en de Burgertop Limburg, die eind vorig jaar werd georganiseerd. Vandaag nam de heer Bovens, de gouverneur van Limburg, de eerste oplossingsrichtingen in ontvangst uit handen van Statenlid Aleida Berghorst, voorzitter Raad van Toezicht Burgertop Limburg. Daarnaast werd het initiatiefvoorstel voor het vervolg van de Burgertop Limburg dat de Raad van Toezicht deed richting Provinciale Staten met brede steun ontvangen.

Berghorst: “De volgende fase van de pilot gaat van start. Na de enquête onder 4500 Limburgers en de fysieke burgertop met 300 deelnemers, gaan we nu met zo’n 100 inwoners van de provincie verder met de burgerpanels. We zien dat de betrokkenheid bij Limburgers om de regionale democratie op een aanvullende wijze, anders vorm te geven onverminderd groot is. ” Uit een eerste evaluatie van de fysieke burgertop van 26 november 2018 blijkt dat deze met een gemiddelde van een 7,6 werd gewaardeerd door de deelnemers. 92% van de deelnemers is voorstander van een periodiek terugkerende burgertop, waarvan 43% vindt dat dat jaarlijks zou moeten gebeuren en 25% twee keer per jaar.

Evaluatie

“De resultaten van de burgerpanels worden kort voor de zomer van dit jaar verwacht. Daarna vindt een evaluatie plaats van het totale proces: de publieke raadpleging, de fysieke burgertop en de verdere uitwerking in burgerpanels. Ten slotte worden de opbrengsten van de Burgertop Limburg 2018 en de evaluatie van deze pilot voorgelegd en besproken in Provinciale Staten. Waarschijnlijk weten we dan nog dit jaar in hoeverre deze vernieuwende pilot, met als doel burgers directer te betrekken bij provinciale besluitvorming, succesvol is geweest en voor herhaling vatbaar is”, aldus Berghorst.

Thema’s en oplossingsrichtingen

Er worden zes burgerpanels gevormd die zich elk buigen over één thema: kwaliteit van leven, milieubewust ondernemen, de nieuwe overheid, een digitale sprong in de toekomst, veiligheid en werkgelegenheid. De oplossingsrichtingen die per thema zijn voortgekomen uit de fysieke burgertop van 26 november 2018 vormen de basis van deze verder uitwerking door de panels. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de oplossingsrichting ‘alle doelgroepen moeten kunnen meedoen in de digitalisering’ voor het thema ‘Digitale sprong in de toekomst’ of de oplossingsrichting ‘leegstaande gebouwen ombouwen (voor studenten) of sloop (vervangen door groen)’ voor het thema ‘Kwaliteit van Leven’.

Denken in kansen

Burgerpanellid en horecaondernemer uit Maastricht Hennie Frissen: “Er is al veel bereikt met deze burgertop. Nu de volgende stap. Ik ben enthousiast om mee te praten. Het is belangrijk dat burgers nu eerst hun ideeën kwijt kunnen. Het is goed als burgers met elkaar in gesprek gaan om ideeën te bespreken. Op die manier wordt het simpeler om problemen op te lossen. Belangrijk daarbij is dat we denken in kansen in plaats van risico’s. Dus moet de politiek zo lang mogelijk buiten de deur blijven.”

Aanvullende vorm

Gouverneur Theo Bovens: “Limburg heeft in het verleden altijd een belangrijke bijdrage geleverd aan de wijze waarop we onze democratie vormgeven. Zo was het de Limburger en voormalig minister-president Charles Ruys de Beerenbrouck die zich in zijn eerste regeringsverklaring van november 1918 nadrukkelijk uitsprak vóór vrouwenkiesrecht. En ook de allereerste vrouw die haar stem uitbracht was een Limburgse. Kortom, Limburg is voortdurend op zoek naar nieuwe – of beter aanvullende – vormen van democratie. Deze burgertop zou een aanvullende manier kunnen zijn, waarmee Limburgers zich nog beter gehoord, vertegenwoordigd en meegenomen voelen.”

  

26 november 2018   

Veel concrete oplossingen en ideeën tijdens eerste Burgertop Limburg  

Vandaag vond de eerste Burgertop Limburg plaats. Enkele honderden Limburgers gingen in gesprek over vijf, door de deelnemers, zelf aangedragen onderwerpen: kwaliteit van leven, milieubewust ondernemen, de nieuwe overheid, een digitale sprong in de toekomst en veiligheid (Noord- en Midden-Limburg) en werkgelegenheid (Zuid-Limburg). Deze onderwerpen zijn het resultaat van een enquête onder ruim 4.500 Limburgers. Tijdens de Burgertop Limburg kwamen de deelnemers met veel concrete oplossingen en ideeën, waarvan een aantal in burgerpanels verder wordt uitgewerkt en in het nieuwe jaar wordt overgedragen aan Provinciale Staten van Limburg.

De Burgertop Limburg vond gelijktijdig (van 16.00 – 20.00 uur) plaats op drie locaties in Limburg: de voetbalstadions van VVV Venlo, Roda JC Kerkrade en Fortuna Sittard. De Statenleden Aleida Berghorst, Daryl Pfoster, Jos van Rey en Herman Nijskens, die deel uitmaken van de Raad van Toezicht Burgertop Limburg 2018, reisden samen met gouverneur Theo Bovens, het boegbeeld van de Limburgtop Nathan Rutjes en de voorzitter van het Organiserend comité Bart Pastoor, vanaf de aftrap in Kerkrade naar een tussenstop in Sittard om vervolgens in Venlo de afsluiting bij te wonen. De gouverneur vlogde tijdens de “Verbindingstour Burgertop Limburg” actief over de activiteiten en bevindingen.

Oplossingen en ideeën

Bij de afsluiting van de bijeenkomst werd de opbrengst van de dag besproken met de initiatiefneemster van de burgertop Statenlid Aleida Berghorst (PvdA), gouverneur Theo Bovens en boegbeeld Nathan Rutjes. Berghorst: “Ik ben zeer onder de indruk van deze eerste burgertop. Dit is een prachtige start. Wat een betrokkenheid en enthousiasme heb ik gezien bij de deelnemers. In dat opzicht is deze pilot al meer dan geslaagd. Ik heb veel oplossingen in ideeën gehoord voor vraagstukken die ons allen bezighouden. De uitkomsten van de burgertop worden begin volgend jaar aangeboden aan de Limburgse politiek. De politiek kan de adviezen gebruiken bij de vorming van beleid.”

Vernieuwing democratie

Gouverneur Theo Bovens: “Samen met de Limburg Agenda 2030 heeft deze burgertop waardevolle informatie opgeleverd richting de volgende provinciale statenverkiezingen in maart 2019.” Om de agenda van de Limburgers verdere invulling te geven, en het niet bij deze ene bijeenkomst te laten, werden tijdens de burgertop burgerpanels gevormd per onderwerp. Deze burgerpanels gaan de onderwerpen vervolgens verder uitwerken. “Dit is een experiment in het kader van vernieuwing van de democratie en versterking van burgerparticipatie. De ervaringen worden in Provinciale Staten besproken en de follow up met de werking van burgerpanels wordt op de voet gevolgd”, aldus Berghorst.

  

20 april 2018   

Provincie spreekt 600 Limburgers tijdens eerste Burgertop Limburg 

Donderdag 19 april bood de voorzitter van de Statenwerkgroep Burgertop Limburg, mevrouw Aleida Berghorst, het Plan van Aanpak Burgertop Limburg aan aan de voorzitter van Provinciale Staten Limburg, de heer Theo Bovens. Tijdens deze eerste Burgertop Limburg gaat de Provincie in gesprek met 600 Limburgers over onderwerpen die ze zelf hebben aangedragen. Het doel is dat er meer invloed en resultaat voor burgers wordt bereikt door hun betrokkenheid te optimaliseren. De burgertop vindt plaats in de laatste week van november 2018, verdeeld over Noord-, Midden- en Zuid-Limburg.

Provinciale Staten (PS) namen op 23 juni 2017 unaniem een initiatiefvoorstel van de PvdA aan om een provinciale burgertop in Limburg te organiseren. In het initiatiefvoorstel staat dat PS daarmee willen realiseren dat burgers direct bij provinciale besluitvorming worden betrokken. De Statenwerkgroep Burgertop Limburg bestaat uit Aleida Berghorst (PvdA), Joost van den Akker (VVD), Andy Rossel (GroenLinks) en Daryl Pfoster (PVV).

Directe lokale democratie

Aleida Berghorst: “Met de Burgertop Limburg hopen we burgers directer bij het bestuur van onze mooie provincie te betrekken. Daar is steeds meer behoefte aan. Burgers bepalen zelf de agenda van de burgertop en worden nauw betrokken bij de uitwerking van breed gedragen voorstellen. Als Statenwerkgroep Burgertop Limburg hebben we daarom ‘Limburg bruist - burgers betrekken bij de provinciale politiek’ centraal gesteld.”

“Overigens het is een pilot project. We doen een poging om burgers meer te betrekken en hen te prikkelen de voor hen belangrijke onderwerpen aan te dragen. Die onderwerpen worden vervolgens in burgerpanels door hen verder uitgewerkt. Dat gebeurt samen met de Provincie Limburg, de Limburgse gemeenten en maatschappelijke organisaties. We creëren hiermee een platform: een mogelijkheid voor 600 burgers om mee te denken over de invulling van een Limburgse regionale agenda.”

Limburg Agenda 2030

Gouverneur Theo Bovens, voorzitter van Provinciale Staten volgt het initiatief van Provinciale Staten met belangstelling: “Samen met de Limburg Agenda 2030 kan deze eerste burgertop waardevolle informatie opleveren richting de volgende provinciale staten verkiezingen in 2019.”

  

19 april 2018  

Documentatie

1 Plan van aanpak Burgertop Limburg 2018

In het initiatiefvoorstel van Provinciale Staten staat opgenomen dat zij met het voorstel voor het organiseren van een pilot Burgertop Limburg (naar model G1000) willen realiseren dat burgers direct bij provinciale besluitvorming worden betrokken door middel van het aandragen van onderwerpen voor de Burgertop. De dialoog met burgers kan op die manier meer gericht worden aangegaan op onderwerpen waar zij zelf ook invloed op hebben kunnen uitoefenen.
Lees hieronder het plan van aanpak.

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Plan van aanpak Burgertop Limburg 2018 (895,63 KB)

2 Limburg Agenda 2030

Limburg maakt een nieuwe agenda. Niet voor één jaar, maar voor de komende vijftien jaar. Richtsnoer is het jaar 2030. Waar moeten we dan staan? Waar willen we naar toe met onze provincie? Welke kwaliteiten hebben we en welke moeten we versterken? Kortom: Wat moet er in die Limburg Agenda voor 2030 staan?
Lees hieronder de Limburg Agenda 2030

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Limburg Agenda 2030 (9,59 MB)

Nieuwsbrieven Burgertop Limburg

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Voortgangsupdate december (967,19 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Voortgangsupdate november (915,74 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Voortgangsupdate september (2,09 MB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Voortgangsupdate juli (2,62 MB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Voortgangsupdate juni (8,28 MB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Voortgangsupdate mei (228,96 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Voortgangsupdate april (183,31 KB)

MEDIA

In de media zijn de volgende berichten verschenen over de Burgertop Limburg 2018:

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Voetbalstadions decor Limburgse Burgertop - 2 juli 2018 (457,52 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Burgertop in drie voetbalstadions - 6 juli 2018 (381,62 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Burgertop: een apolitieke bijeenkomst- 19 september 2018 (449,05 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Grote belangstelling voor Limburgse Burgertop - 28 september 2018 (552,35 KB)

PROGRAMMA

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Programma Burgertop Limburg 2018 (404,60 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Programma VVV (398,68 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Programma Fortuna Sittard (395,30 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Programma Roda JC (398,50 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Routebeschrijving Gouvernement (707,67 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Routebeschrijving Roda JC (49,88 KB)

Aanbevelingsbrief Burgertop

Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Aanbevelingsbrief Burgertop (93,12 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Comissie in gesprek over Burgertopadviezen (81,44 KB)
Dit bestand is van het type pdf (Acrobat Reader document)  Provincie Limburg aan de slag met burgeradviezen uit de Burgertop Limburg (92,91 KB)